Pletmedicatie
Specialiteit:
Actief Bestanddeel:

Wachtwoord vergeten?

Introductie

Nieuwe zoekactie

Introductie

 

Elke patiënt heeft recht op een adequate geneesmiddelentherapie. Ook de ziekenhuisapotheker speelt hierin - naast de andere zorgdisciplines - een centrale rol (K.B. 4 maart 1991). Voor patiënten die enteraal gevoed worden of patiënten met slikproblemen komt deze zorgvuldige farmacotherapie soms in het gedrang bij ontstentenis van aangepaste geneesmiddelvormen. Vaak worden tabletten verpulverd of worden capsules geopend, zonder even stil te staan bij mogelijke gevolgen hiervan - zowel op therapeutisch als toxicologisch vlak. Ook in de pediatrische patiëntsetting moet vaak worden overgegaan tot dergelijke praktijken door gebrek aan aangepaste pediatrische formuleringen. Dikwijls krijgt de ziekenhuisapotheker vragen omtrent pletbaarheid van medicatie. In verscheidene ziekenhuizen circuleren reeds lijstjes en stagewerkjes rond dit item. Op de VZA-werkvergadering ‘klinische farmacie’ eind 2003 werd geopperd de krachten te bundelen tot het opstellen van één uniform gevalideerd document. Via een forum-oproep kreeg dit idee concreet gestalte. Een werkgroep van twaalf enthousiaste collega’s vergaderde voor een eerste keer begin 2004.

 

Concrete doelstellingen werden vooropgesteld :

 

- opstellen van een brochure met informatie omtrent problematiek, veiligheidsmaatregelen bij pletten, juiste wijze van toedienen, aandachtspunten bij keuze van alternatief enz.;

 

- opstellen van een gevalideerde databank met gegevens omtrent pletbaarheid van vaste orale specialiteiten op de Belgische markt;

 

- up-to-date houden van deze databank

 

Tot op heden zijn er weinig wetenschappelijk onderbouwde gegevens terug te vinden in de literatuur omtrent pletbaarheid van vaste orale geneesmiddelenvormen. De meeste geneesmiddelen zijn bovendien niet geregistreerd om via sonde toe te dienen. Bijgevolg werden er door de desbetreffende firma’s ook nooit studies gedaan omtrent farmacokinetiek wanneer toegediend via sonde. Om tot een pasklaar antwoord te komen werd daarom beroep gedaan op een combinatie van allerlei bronnen zoals producerende firma’s, wetenschappelijke bijsluiters, publicaties en last-but-not-least de nodige dosis ‘gezond verstand’.

 

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kan u steeds contact opnemen met het VZA-secretariaat (secretariaat@vza.be) of met de werkgroep Pletmedicatie (pletters@vza.be).